SCHEMATY POŁĄCZEŃ INSTALACJI do napędów elektrycznych rolet

(przykładowe, sprawdzone i zalecane konfiguracje)

- szyna zasilająco-sterująca, sterowanie centralne i strefowe, zasilanie jedno i dwufazowe -

Menu START
Pomysłów na funkcjonowanie systemów rolet i sposobów ich wykonania może być bardzo wiele. Na tej stronie ukazujemy konfiguracje podstawowych jak i nieco bardziej złożónch układów sterowania grupowego. Zakładamy, iż będą one inspiracją do opracowania przez inwestorów własnych oryginalnych rozwiązań, które chętnie tu pokażemy.

schemat instalacji  Sterowanie lokalne i centralne

Jest to konfiguracja najprostsza, oparta o  łącznik RCS4  ( → rys.2-B), stosowana zazwyczaj w budynkach jednokondygnacyjnych. Na schemacie pokazano różne opcje źródeł  sterowania centralnego . W szczególności godna polecenia jest współpraca z centralami alarmowymi czy elementami inteligentnego budynku.

Analizując schematy należy pamiętać, iż RCS-y typ3 i typ4 zatrzymują napęd dla jednoczesnego występowania sterowań w przeciwnych kierunkach, natomiast typ5 będzie wykonywał w tym przypadku sterowanie w priorytetowym kierunku "A". Prosimy również pamiętać, iż w przypadku łączników RCS4, realizujących podtrzymanie wybranego kierunku obrotów, napęd można w każdej chwili zatrzymać w położeniu innym niż krańcowe, które osiąga on samoczynnie po właściwym dla niego czasie.

wersja uproszczona

schemat instalacji  Sterowanie lokalne, strefowe i centralne

Konfiguracja szczególnie przydatna w średniej wielkości budynkach piętrowych. Strefy tworzy się montując na szynie sterująco-zasilajacej  separator strefy RCS3  ( → rys.3-B). Opcjonalnie można zastosować dwa  separatory diodowe Bp-gS  ( → rys.6-B). Osobną strefą sterowania może zostać objęta zarówno kondygnacja jak i duże pomieszczenie. Prezentowany sposób jest oczywisty i prosty w realizacji, jednak nie umożliwia sterowania strefami przy pomocy urządzeń zewnętrznych, które mogą być stosowane wyłącznie w charakterze sterowników centralnych.

wersja uproszczona

schemat nr 1 schemat nr 2 schemat nr 3  Sterowanie lokalne, strefowe rozbudowane i centralne

Ten sposób wykonania instalacji daje duże możliwości wzbogacania sterowania strefowego. Prezentowana przykładowo na schemacie nr 1 strefa parteru może być sterowana niezależnie z urządzenia centralnego (np. kod "noc" z centrali ochrony włamaniowej). Jako separatory stref stosuje się wspomniane wyżej diody półprzewodnikowe Bp-gS połączone trwale z bezpiecznikami. Montuje się je w rozdzielnicy na polach łączeniowych torów sterowania grupowego. W przypadku zwarcia linii sterowania separator diodowy ulega przepaleniu i wymianie na nowy (jest tani).
Bardzo wygodne jest stosowanie dodatkowej szyny sterującej strefami (schemat nr 2) prowadzonej w dowolne punkty budynku.
Strefy sterowania mogą być również dedykowane stronom - ścianom budynku. Usprawnia to znacznie wykorzystanie systemu roletowego do ocieniania wnętrza budynku (schemat nr 3, galeria montażu "C").

schemat nr 1 schemat nr 2  Instalacja dwufazowa

Przy dużej liczbie napędów, gdy ich sumaryczna moc przekracza 2000 VA, trzeba zwiększyć ilość wyłączników nadprądowych B10. Dzieli to instalację na osobno zabezpieczone sektory zasilania, które korzystnie jest łączyć do różnych faz (schemat nr 1). Aby było to możliwe, sterowanie centralne musi być podawane do sektorów zasilanych z innych faz niż strefa centralna poprzez  separator zasilania RCS3S  ( → rys.4-B).

Instalacja danej grupy napędów musi być zasilana i sterowana wyłącznie  z jednej fazy  , gdyż napięcia na gniazdach RCS ze względów bezpieczeństwa nie mogą przekraczać wartości 250V∼. Również ze względów bezpieczeństwa poszczególne fazy (np.L1,L2) należy łączyć do systemu rolet przez  jeden odłącznik wielobiegunowy , którego wyłączenie gwarantuje całkowite odcięcie napędów od zasilania (nie pokazano tego na schemacie).

Bardzo korzystnym sposobem separowania potencjału sterowań przy jednoczesnym tworzeniu stref funkcjonalnych jest zastosowanie w roli separatorów dwóch dwupolowych przekaźników interfejsowych (schemat nr 2, przekaźniki Pa i Pb).

schemat instalacji  System bez podtrzymania sterowania lokalnego

Podtrzymanie ruchu napędów w wybranym kierunku po zwolnieniu przycisku sterowania jest elementarnym wymogiem komfortu sterowania grupowego czy centralnego. Jednak w przypadku korzystania ze sterowania lokalnego nie jest to już tak oczywiste. Dotyczy to zwłaszcza lokali użytkowych (magazyny, biura, sklepy ...) oraz obiektów wyposażonych w zewnętrzne systemy osłonowe. W tych instalacjach bardziej zależy nam bowiem nie tylko na obniżeniu kosztów wykonania, ale również na uzyskaniu grupowego priorytetu zamknięcia /otwarcia rolet zewnętrznych. Tym zastosowaniom dedykowana jest konstrukcja  łącznika RCS5  .

W przypadku lokali użytkowych korzystne jest użycie do jako sterownika centralnego któregoś z dostępnych na rynku sterowników zegarowych lub tańszych impulsowych. Generują one sterowania na tyle długie, aby po wybraniu kierunku ruchu rolety mogły osiągnąć swe skrajne położenia bez konieczności przytrzymywania przycisku klawiszowego.

Drugim istotnym zastosowaniem tego łącznika są instalacje z rozbudowaną automatyką obiektową. Przykładem może być tu automatyczne, priorytetowe zwijanie markiz i zewnętrznych rolet materiałowych przy zwiększonej sile wiatru. Również automatyka ocieniania pomieszczeń będzie łatwiejsza w realizacji, gdy zrezygnujemy z funkcji podtrzymania sterowania lokalnego przenosząc ją na jedno ze źródeł sterowania grupowego. W tym przypadku RCS5 znajduje również zastosowanie jako sterownik napędów rolet uchylnych.

schemat nr 1 schemat nr 2  Instalacja z kontrolerem OM-110 i łącznikami RCS4

Proponowana przez nas aplikacja umożliwia: Powyższe funkcje realizowane są zarówno dla jednego jak i jednocześnie dla wielu napędów w instalacjach jedno (schemat nr 1) jak i dwufazowych (schemat nr 2). Pozwala to na zbliżenie charakterystyk użytkowych napędów z krańcówką mechaniczną do napędów wyposażonych w elektroniczny układ wykrywania przeciążenia silnika.
Wykrywanie blokady napędu następuje po czasie  toff  niezbędnym do podniesienia "najwolniejszej " rolety w zestawie  (np. 80 sek.). Czas ten ustawia sam użytkownik. Pomiar czasu rozpoczyna się w momencie włączenia napędu (napędów) sterowaniem lokalnym bądź grupowym. Jeżeli po upływie czasu  toff  w obwodzie zasilania nadal płynie prąd - co znamionuje stan blokady przynajmniej jednego silnika - to wyłączone zostają zdalnie wszystkie sterowniki RCS4. Włączona zostaje jednocześnie sygnalizacja alarmowa (dzwonek, ... , komunikator GSM), która trwa przez czas  ton  blokady łączników RCS4. Czas ten ustawiany jest przez użytkownika (np. 15-30 sek.) i nie powinien być zbyt długi. Po zakończeniu alarmu łączniki RCS pozostają w stanie wyłączonym, zaś instalacja jest gotowa do ponownego użycia.

Zalecane pozostałe nastawy OM-110 : Dodatkowe funkcje realizowane w zmodyfikowanym systemie to: wyłączenie zasilania napędów przy zbyt małym i zbyt dużym napięciu sieci oraz przy załączeniu (powrocie) zasilania.

OM-110 wraz z akcesoriami montuje się w rozdzielnicy na szynie TS np. przy wyłączniku nadprądowym. Po dokonaniu i ewentualnej korekcji nastaw urządzenie nie wymaga żadnej obsługi. Wskazywane na wyświetlaczu wielkości mocy  będę 4 razy większe  od rzeczywistych, co jest związane z wielokrotnym oplotem kabla prądowego.
Stosowanie aplikacji nie powoduje przerwania obwodu zasilania napędów rolet, przez co jej wyłączenie jest b. proste i polega na odłączeniu od wyjścia bezpiecznika B10 przewodu zasilającego moduł OM-110.
Testowanie kontrolera polega na kolejnym, jednoczesnym włączaniu paru napędów tak, aby łączny czas nieprzerwanej pracy przekroczył wartość  toff . Jeżeli moc pobierana przez napędy rolet spadnie poniżej ustawionej wartości Wmax , to liczenie czasu  toff  zostanie przerwane i może być wznowione od początku.

Więcej informacji:
e-mail ... →        
Menu START